Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Institut for

 

 

ITL, Selvejende institution

 

Tlf.: +45 38332650

Emails: 1) eggert@c.dk 2) itl@oncable.dk

 

  

De seneste publikationer fra Instituttet kan hentes her:

 

1.  DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING - hele. ISBN 87-989413-4-8

2.  DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING - kort. ISBN 87-989413-6-4

3.  DET PSYKISKE BEHANDLINGSMILJØS BETYDNING - ultrakort

4.  EN OPSKRIFT PÅ MINDRE FRAVÆR - hele. ISBN 87-989413-7-2

5.  GEVINSTERNE VED EN INDSATS IMOD FRAVÆRET. ISBN 87-989413-8-0

6.  Afsluttende resume for projekt "Fat i Fraværet"

7.  ET GODT PSYKISK BEHANDLINGSMILJØ SÆTTER FLERE I ARBEJDE

8.  Resume af: ET GODT PSYKISK BEHANDLINGSMILJØ SÆTTER FLERE I ARBEJDE

 

 

 

 

1. Organisation


 

 

 

 

 


2. Publikationer

 

§                    Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel, Behandlingsresultat.

En trivselsundersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte fra Gjern, Ikast, Ry, Silkeborg og Them.

Eggert Petersen, Henrik Albeck, Gert Graversen og John Rosenstock.

2001.

 

§       Fra passiv til interaktiv behandling?

Nogle hovedresultater fra ”Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel, Behandlingsresultat”.

Eggert Petersen, Henrik Albeck, Gert Graversen og John Rosenstock.

2002.

 

§                      Undersøgelse af Trivsel, arbejdsmiljø og fravær hos Virksomhed A/S Under- middelsted.

Eggert Petersen, Chris Jensen og Henrik Albeck.

2001.

 

§       Trivsel, arbejdsmiljø, organisationskultur og fraværet på 25 virksomheder.

Eggert Petersen, Chris Jensen, Henrik Albeck og Svend Kreiner.

2003. Jvf. efterfølgende resume.

 

§       Fraværssamtaler og organisationsudvikling.

Nogle resultater fra undersøgelsen af trivsel og arbejdsmiljø i 25 virksomheder.

Eggert Petersen, Chris Jensen, Henrik Albeck, Svend Kreiner og Janne Skakon.

2003.

 

§       Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet af 293 langtidssyge.

En forløbsundersøgelse 2001-2003 på trivselspsykologisk grundlag.

”Fat i fraværet” – rapport nr. 6.

Eggert Petersen, Chris Jensen og Henrik Albeck.

2005.

 

§       Det psykiske behandlingsmiljøs betydning for behandlingsresultatet af 293 langtidssyge.

En forløbsundersøgelse 2001-2003 på trivselspsykologisk grundlag. Kort version.

”Fat i fraværet” – rapport nr. 7.

Eggert Petersen, Chris Jensen og Henrik Albeck.

2005.

 

Alle publikationer er udgivet af:

 

Institut for Trivsels- og        Projekt Fat-i-Fraværet               Arbejdsmiljøinstituttet

Livskvalitetsstudier             Ørnsøcentret, Ørnsøvej 5-7        Lersø Park Allé 105

                                        8600 Silkeborg                         2100 København Ø

 

Alle publikationer findes på http://www.fatifravaeret.dk/

 

 
 
 

3. Vigtigste tidligere trivselsværker og livskvalitetsprojekter

 

 

Militærpsykologi:

Eggert Petersen (1967): Sanktioner og Trivsel i et autoritært ledet socialt system (Søværnet), En Studie i Samspillet mellem Individet og det aktuelle Miljø (disp.). Nyt Nordisk forlag, Arnold Busck, Kbh.. Engelsksproget udgave 1977, John Wiley & Sons, Halstead Press.

 

Arbejdspsykologi:

Eggert Petersen, Erling B. Andersen, Carl-Einar Jørgensen, Erik Kousgaard, Lone Pál (1968): Trivsel på Arbejdspladsen, Bd. I-II, Mentalhygiejnisk Forlag, Kbh..

 

Institutionspsykologi:

Eggert Petersen og Birgitte Diderichsen (1968): Sociale roller og trivsel. En social psykologisk undersøgelse i Statens Åndssvageforsorg. Mentalhygiejnisk forlag, Kbh..

Eggert Petersen, Elisa Dall, Ove Hector Nielsen, John Rosenstock, Hans Tage Truelsen (1972): I varetægt - i fængsel. Systemet ”Vestre Fængsel” samt trivselen hos fanger og personalet i fem arresthuse. Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut, Kbh..

 

Behandlingspsykologi:

Eggert Petersen, Henrik Albeck, Bent Enig, Thomas Nielsen, Hanne Nødskov, Bo Sommerlund (1997): Livskvalitet, Resignation og Overlevelse. En prospektiv undersøgelse af 292 kræftbehandlede kvinder - beskrevet ud fra Trivselsteorien, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Eggert Petersen, Henrik Albeck, Gert Graversen og John Rosenstock (2002): Behandlingsmiljø, Behandlingstrivsel og Behandlingsresultat. En trivselsundersøgelse af 371 langvarigt sygdomsramte fra Gjern, Ikast, Ry, Silkeborg og Them, Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier, Frederiksberg. (Med et resume).

 

Samfundspsykologi:

Eggert Petersen, Eleftheria Tata Arcel, Jane Schreiner, Gretty K. Mizrahi Sirazi (1970): Gæstearbejder i København, Mellemfokeligt Samarbejde, Kbh..

Eggert Petersen, Henrik Høgh-Olesen, Henrik Albeck, Bo Sommerlund (1998): Jyders, Øboeres og Københavnere holdning til Flygtninge og Indvandrere, AUFF, Aarhus. Eggert Petersen (1990) Fra ”de glade tressere til ”fattigfirserne”, Danmark i økonomisk vækst og krise – mentalhygiejnisk set, Psyk. Institut, Aarhus Universitet, Aarhus.

Eggert Petersen, Henrik Albeck, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe, Bo Sommerlund (1994): Livskvalitet og holdninger i det variable nichesamfund - en antologi fra “Kriseprojektet” ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

 

Politisk psykologi:

Eggert Petersen, Ole Steen Kristensen, Knud-Erik Sabroe, Bo Sommerlund (1987): Danskernes tilværelse under krisen. Bind I: Studier i krisens psykologiske virkninger, Bind II., Studier i den poliltisk-psykologiske udvikling, 1982-86.Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Eggert Petersen, Henrik Albeck, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe, Bo Sommerlund (1996): Danskernes trivsel, holdninger og selvanvarlighed under “Opsvinget”. Træk af den politisk-psykologiske udvikling 1982-86-88-90-94. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

 

 

 

4. Trivsel, arbejdsmiljø, organisationskultur og fraværet på 25 virksomheder, 2003, (jvf. ovenstående)

 

Resumé og perspektivering

 

 

Problemet

Det samlede sygefravær svarer til, at ca. 140.000 personer er væk fra arbejdet og har dermed samme størrelsesorden (ca. 5%) som arbejds­løsheden. De samlede udgifter til sygefraværet andrager ca. 32 milliarder kr. Det er imidlertid først i de senere år, at fraværet for alvor er sat på dagsordenen, medens der i årtier har været investeret bredt sagt utallige økonomiske og menneskelige ressourcer i udforskningen af og bekæm­pelsen af ledigheden.

 

Fravær et samspilsfænomen

Traditionelt ses fraværet i de herskendes aktiviteter som et individuelt problem. Det er personen, der er bærer af fraværet, og derfor er fra­værssamtaler mellem virksomhed og medarbejder da også kernen i de fleste fraværsbekæmpende aktiviteter og i fraværspolitikken. 

 

Det særlig ved det her fremlagte projekt er, at fraværet grundlæggende ses som et udslag af samspillet mellem personen og virksomheden. Der gør sig derfor både en personfaktor og en virksomhedsfaktor gældende i ethvert fravær, stort eller lille. Og derfor munder rapporten ikke kun ud i at foreslå fraværssamtaler og lignende individorienterede aktiviteter, men også i foranstaltninger, der vedrører virksomheden som organisa­tion betragtet.

 

Men lad os først betragte personfaktorens indflydelse

 

Tabel 1. Blandt personer med lavt fravær (< 1 arbejdsuge) er der:

 

70,1% mænd og 64,5% kvinder

70,3% > 40 år og 64,4% < 40 år

72,6% funktionærer imod 65,13% arbejdere

70,2% med transporttid < 20 min imod 62,0% med > 20 min